FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS 2021

FOMENT DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS 2021

OBJECTE


L'objecte d'aquest ajut és regular els ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment
de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.


BENEFICIARIS


Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per
subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.
 

Requisits específics:


• La persona o l'entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, durant els 12 mesos anteriors a la formalització
del contracte de treball objecte de subvenció.
• Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en
comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona
treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora,
o per acomiadament disciplinari, procedent, o altra causa no imputable a l'empresa.
• Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant
la Tresoreria General de la Seguretat Social.


REQUISITS TREBALLADORS SUBVENCIONATS


Les persones destinatàries dels ajuts són les persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants
d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin prestat serveis a cap entitat
mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a
subvencionar.
Es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%.

REQUISITS DELS CONTRACTES SUBVENCIONATS


- Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de
treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a
Catalunya.
- La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si escau, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es
tracti de la contractació d'una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà
ser fins a 18 mesos.
- Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.
- El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d'acord amb aquesta línia d'ajut, no pot
ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d'una
persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes
subvencionables serà, com a màxim, 1.
- Període d’execució de contractes: contractes de 01/01/2021 a 30/09/2021.


IMPORT


- La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic
mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul econòmic diari en cas d'incloure
un període inferior a un mes.
- La referència per determinar la quantia del mòdul és el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual que s’estableixi
per l’exercici 2021 I que s’establirà mitjançant Resolución de la Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña,
que es publicarà al DOGC.


TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS


- El termini de presentación de la sol·licitud s’inicia el dia 20/01/2021 fins el 20 de novembre de 2021.