Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis

Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis

L’ICAEN ha anunciat la imminent publicació d’’ajudes per tal de rehabilitar edificis sencers o parts d’edificis,  finançades pel Pressupost del Fons Nacional d’eficiència energètica i FEDER, amb un pressupost de 43,8 M€

L’ajut promou actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, independentment del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables. Els principals requisits per accedir a l’ajut són:

  • Aquests ajuts tenen un caràcter incentivador; només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre. Només s’acceptaran actuacions anteriors fetes per tal de realitzar la memòria.
  • Han de ser edificis construïts abans de 2007
  • Ha de millorar la quantificació energètica d’emissions, com a mínim una lletra
  • El cost ha de ser superior a 10.000€
  • S’aplica a edificis existents de: habitatges unifamiliars, edificis residencials i edificis amb altres usos.
  • Hi ha varies tipologies d’actuacions elegibles: millora energètica de l’envolupant tèrmic, millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i ACS.

Els ajuts es podran sol·licitar des de l’endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria d’ajuts fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Per més inforamació rraya@ialaena.cat