CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ 2020

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ 2020

 

OBJECTE

Els Cupons a la internacionalització tenen per objectiu incentivar la internacionalització de les empreses.

CATEGORIES

  • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager.

BENEFICIARIS

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que:

  • No tinguin un volum d’exportacions superior al 15% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat
  • Acreditin una facturació mínima de 100.000€ i una facturació mínima per exportacions de 5.000€ l’any 2019.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es considera subvencionable el cost de la prestació dels serveis subvencionats per part de l'entitat d'assessorament especialitzada en processos d'internacionalització.

No es consideren subvencionables altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o d'altres despeses similars que puguin ser necessàries per a la prestació del servei.

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

  • Una mateixa beneficiària podrà sol·licitar més d'un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes.
  • Termini d’execució: Els projectes es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30/06/2021.
  • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

QUANTIA DE L’AJUT

El 80% del cost de servei que es sol·licita amb un màxim per empresa i any de:

     - Plans de promoció internacional: 2.400 euros. 
     - Subcontractació export manager: 4.000 euros.
 

TERMINI

Es podran sol·licitar fins a les 14:00 hores del dia 15 d'octubre de 2020 o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Per més informació: info@inigest.com