PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"

PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"

OBJECTE

Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en altres empreses. El programa està especialment pensat per empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació.

 

BENEFICIARIS

Les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

Empreses
Associacions empresarials
Gremis
Entitats agrupades amb entitat jurídica pròpia
 

ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONABLES

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat, les de formació a mida i les pràctiques no laborals en empreses

La formació s'impartirà en la modalitat presencial.

 

DESTINATARIS

Les actuacions s'adrecen a persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades, en la proporció que determini la convocatòria, si escau, que no podrà ser inferior al 70% del conjunt de participants.

 

CARACTERÍSTIQUES

L'atorgament de les subvencions per a la formació no està subjecte a concurrència competitiva.

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import del mòdul de resultat es determinarà basant-se en els mòduls econòmics que s'establiran mitjançant la publicació d'una resolució de la direcció de el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aplicables a partir de l'1 de gener de 2020.

En cas de no arribar al 100% del compromís de contractació declarat, es reduirà proporcionalment aquest mòdul, aplicant els percentatges següents:

Grau de consecució del compromís de contractació

En qualsevol cas, l'entitat ha d'haver executat com a mínim el 35% de la formació subvencionada.

En les accions formatives atorgades per menys de 6 alumnes/es, previstes en cas d'empreses de menys de 50 treballadors/es, el mòdul econòmic que marqui la Resolució que estableix els mòduls econòmics aplicables, segons l'especialitat, es podrà incrementar en un 50%.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds des del 15 de gener del 2020 fins al 15 d’octubre del 2020, ambdós inclosos.

Per més informació: info@inigest.com