PROGRAMA D'AJUDES EN L'ÀMBIT DE LES TECNOLOGÍES HABILITADORES DIGITALS (THD)

PROGRAMA D'AJUDES EN L'ÀMBIT DE LES TECNOLOGÍES HABILITADORES DIGITALS (THD)
OBJECTE
Concessió d’ajudes per projectes d’investigació industrial i projectes de desenvolupament experimental en matèria de Tecnologies Habilitadores Digitals (veure annexos).

BENEFICIARIS
• Empreses
• Organismes d’investigació
• Agrupacions i associacions empresarials
Requisits dels beneficiaris:
• No estar subjectes a un ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda al beneficiari il·legal i incompatible amb el mercat comú.
• No trobar-se en situació de crisi.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
a) Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar.
b) Costos d’instrumental i material inventariable.
c) Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
d) Costos generals directament derivats del projecte.
e) Altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars que derivin directament del projecte.

TIPUS D'AJUT (característiques a definir a la convocatòria)
• Subvencions
• Préstecs
• Una combinació d’ambdues
 
TERMINI
Pendent de convocatòria.
 
ANNEX 1 - Tipus de projectes admesos
1. Investigació industrial: Investigació planificada o estudis crítics l'objecte dels quals és l'adquisició de nous coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents.
2. Desenvolupament experimental: Adquisició, combinació, configuració i ocupació de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Es considera:
a. Desenvolupament experimental llunyà al mercat: Aquells projectes que facin ús de tecnologies que han estat validades en un entorn rellevant, operacional o de simulació; ja sigui el sistema complet, un prototip d'est o a nivell de components.
b. Desenvolupament experimental proper al mercat: Aquells projectes que facin ús de tecnologies que s'han provat, validat i certificat completament en un entorn real. Pot comportar l'existència d'un primer sistema/prototip comercial sempre que es tracti del producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb finalitats de demostració i validació.
 
ANNEX 2 - Tecnologies Habilitadores Digitals (THD)
S'entén per tecnologies habilitadores aquelles que tenen un impacte directe en la modernització i competitivitat dels sectors econòmics claus per a l'economia espanyola.
Les ajudes que es convoquin en el marc d'aquestes bases reguladores es destinaran a projectes d'investigació industrial i desenvolupament experimental en alguna de les tecnologies habilitadores pròpies del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, entre d’altres:
– Internet de les Coses.
– Infraestructures digitals i Xarxes 5G.
– Computació difusa i en el núvol.
– Tecnologies de processament massiu de dades i informació.
– Computació d'alt rendiment (HPC).
– Processament del llenguatge natural.
– Ciberseguridad, biometria i identitat digital i ciberseguridad industrial.
– Bases de dades distribuïdes (blockchain/DLT).
– Robòtica.
– Intel·ligència artificial.
– Realitat virtual.
– Micro/nano electrònica.