Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

OBJECTE
Regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial.
BENEFICIARIS
Empreses industrials i de serveis a la producció. En ambdós casos han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.
Excepcionalment, poden ser beneficiàries les empreses industrials no citades anteriorment que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
La creació o el manteniment de l'ocupació.
La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
La re industrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.
La nova implantació industrial.

TIPUS D'AJUT
Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).
Interès: EURIBOR a 12 mesos + 2% (excepcionalment es pot veure incrementat fins a un 2.95% en funció de la situació econòmica), sobre aquest s’hi aplicarà una bonificació de fins a un 2% de l’interès resultant aplicable.
Import: 80% de l’inversió realitzada amb un mínim de 400.000€ per pimes i 2.800.000€ per grans empreses.
Termini: El termini d’execució del projecte es concretarà a les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
Amortització: Per trimestres vençuts
Termini màxim d’amortització: 10 anys
Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec
Comissió d'amortització total o parcial màxima: el 0,5%
Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%

Per a més informació podeu contactar amb: CARME ALONSO - calonso@ialaena.cat - 93 877 13 31