Finançament Preferent per a Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial

Finançament Preferent per a Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial

PROPERA CONVOCATÒRIA

Objecte:
Execució d'inversions materials en l'àmbit industrial.

Beneficiaris:
Societats que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva, independentment de la mida. Entenent com a activitat productiva totes aquelles enquadrades en la  Secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Actuacions subvencionables:
Inversions industrials de les següents tipologies:
- Creació nous establiments industrials
- Trasllat establiments industrials
- Millores i modificacions en línies de producció.
- Implementació productiva de tecnologies de la “Industria Connectada 4.0.”

Les actuacions finançades hauran d'executar-se des de l'1 de gener de l'any de la corresponent convocatòria i fins a un termini màxim de divuit mesos a comptar des de la data de resolució de la concessió.
Els projectes han de tenir un pressupost finançable mínim de 100.000 euros.

Tipus d’ajut:
Préstecs en les següents condicions:
Quantia: fins al 75 % de la inversió finançable.
Termini: amortització total de deu anys i tres anys de carència.
Tipus d’interès es publicarà en la convocatòria però es preveu que estigui sobre l’1,6%
Garanties mínimes del 10%  de l’import de l’operació.

Terminis:
Prevista la publicació de convocatòria per a meitats de desembre, amb un termini de presentació previst del 31/01/2019

Per a més informació podeu contactar amb: Carme Alonso, INIGEST ; calonso@inigest.com ; 93 877 13 31