AJUTS DESTINATS A LES START-UPS TECNOLÒGIQUES

AJUTS DESTINATS A LES START-UPS TECNOLÒGIQUES

OBJECTE:
Ajuts destinats a donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial, concretament a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques, empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci.

ORGANISME RESPONSABLE: ACCIÓ
ÀMBIT:  START-UP tecnologia pròpia
TIPUS: SUBVENCIÓ

BENEFICIARIS:
Start-ups tecnològiques, és a dir, empreses emergents amb ànim de lucre, amb tecnologia pròpia, amb establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial.
S'entén per empresa emergent, l'empresa petita que s'ha constituït comptant a partir de la data d'inscripció de l'empresa en el Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 3 mesos abans de la publicació d'aquestes bases en el DOGC i de fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud i en la qual l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors i tinguin la majoria de les participacions de l'empresa.
• Serà necessari que un mínim del 50% de les participacions estigui en mans d'emprenedors.
• No és considerin beneficiaris els empresaris individuals.

DETALLS DE LA CONVOCATÒRIA:

Actuacions subvencionables
Aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament, tals com:
a) Administració i direcció general de la companyia: activitats de planificació, organització, execució, coordinació i control.
b) Desenvolupament de productes i serveis: activitats de recerca i desenvolupament, enginyeria, disseny i anàlisi de mercat.
c) Gestió de les operacions de la companyia: activitats d'aprovisionament de materials, fabricació, gestió d'existències i distribució.
d) Comercialització de productes i serveis: activitats de màrqueting, comunicació i vendes
Les actuacions subvencionades es podran dur a terme des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l'ajut.

Despeses subvencionables

  1. Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte.
  2. Contractació de serveis a tercers.
  3. Inversió en materials i equipaments, en la mesura i durant el període en que s'utilitzin per al projecte.
  4. Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, viatges interurbans i allotjament, assistència a fires i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.

Quantia:

  • Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000,00 euros per projecte.
  • Ajut en espècie: assessorament especialitzat per portar a terme el projecte.

Terminis:  15/11/2018