2a. convocatòria del programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

2a. convocatòria del programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Objecte:
Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

Organisme responsable:
IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, (organismo  adscrito  al  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital)

Àmbit: Energia (Eficiència Energètica)

Tipus:
Les ajudes que es regulen mitjançant aquestes bases revesteixen la modalitat de lliurament monetari sense contraprestació, condicionada a la realització de les actuacions que responguin a les tipologies incloses a l’apartat d’actuacions.

Beneficiaris:
PIMEs o grans empreses del sector industrial (CNAE 2009 base setena), i empreses de serveis energètics.

Detalls de la convocatòria:
Tipologia d’actuacions:
Actuacions que comportin reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida i s'han d'enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:
- Millora de la tecnologia en equips i processos industrials (per ex: inversions en millora i/o substitució de nous equips més eficients,...)
- Implantació de sistemes de gestió energètica
Costos subvencionables:
Els necessaris per aconseguir els objectius energètics especificats: elaboració de projectes tècnics relacionats amb les actuacions, costos de direcció facultativa, costos d’execució d’obra civil (màxim el 20% de la inversió elegible) i els de muntatge de les instal·lacions, materials i instal·lacions auxiliars necessàries, despeses de transport, assistència tècnica, i altres vinculats al projecte. Han de ser costos executats després de la presentació de la sol·licitud d’ajut.

Quantia:
Ajut a fons perdut,
amb un percentatge màxim de fins el 50% depenent de cada tipologia d’actuació.
- Inversió mínima: 75.000€

Termini de presentació de sol·licituds: A partir de l’ 1/07/2017 i fins el 31/12/2018 subjecte a disponibilitat pressupostaria, doncs els expedients seran avaluats per ordre d’entrada.

Per a més informació podeu contactar amb: CARME ALONSO, 93 872 27 38